Memo inzake Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan voor  verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet zijn de volgende:

 1. Het meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen, dan kan dat nog maximaal 5 jaar.
  – Op 1 juli 2026 komt het betreffende artikel in de statuten automatisch te vervallen.
  – Indien de statuten na 1 juli van dit jaar worden gewijzigd, moet ook deze regeling vervallen.
 2. Het is verplicht in statuten op te nemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van alle bestuurders/commissarissen (indien aanwezig).
  – Bij een stichting is het zeker van belang om een goede vangnetmogelijkheid te creëren.
  – Er kan een regeling opgenomen worden in de statuten wanneer er sprake is van ontstentenis bij een bestuurder of commissaris.
  – In de statuten kan omschreven worden wanneer sprake is van ‘belet’. Het is aan te bevelen dit te doen, zodat dit duidelijk is.
 3. U bent verplicht een regeling over tegenstrijdige belangen in de statuten op te nemen. Een bestuurder met een direct of indirect persoonlijk belang heeft dit tegenstrijdig belang en mag niet deelnemen aan de beraadslaging én besluitvorming over het betreffende onderwerp.
  – Het is in dat kader van belang om daarom ook nog eens goed te kijken naar het doel zoals dit nu is opgenomen in de statuten.
  – Het is goed om hier bij stil te staan, dit kan op elke vergadering aan de orde zijn.
 4. De bestuursaansprakelijkheid voor een vereniging/stichting wordt uitgebreid bij faillissement, maar alleen als:
  – de vereniging/stichting vennootschapsbelastingplichtig is; of
  – die semipubliek is en op grond van de wet een jaarrekeningplicht heeft, zoals woningbouwcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en pensioenfondsen.

Wat te doen?

De statuten van de stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen. Wel is het verstandig om de statuten in ieder geval kritisch na te lopen en – op termijn – te gaan aanpassen.

Vragen?
Mochten er nog vragen zijn over de wetswijziging en/of het aanpassen van statuten, kan er contact opgenomen worden via info@varekampnotariaat.nl of 0521-591545.