Bestemmingsplan Kleinschalige hernieuwbare energie

Hierbij de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan Kleinschalige hernieuwbare energie (en de bijbehorende beleidsregels). Dit ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 22 juli tot en met 1 september 2021 en is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe regeling (in de vorm van ontwerp-beleidsregels) die het plaatsen van kleine windmolens tot maximaal 15 meter en kleine grondgebonden zonnepanelen-opstellingen tot maximaal 100 m2 bij woningen en/of bedrijven mogelijk maakt.
Het gaat dan om bedrijven die in het buitengebied van de gemeente Westerveld zijn gelegen. Ik verwijs u hierbij naar de stukken behorende bij het bestemmingsplan (in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam bestemmingsplan Kleinschalige hernieuwbare energie).

De ontwerp beleidsregels (bijlage bij de regels) zijn hier te vinden. In paragraaf 2 (Toetsingskader kleinschalige windturbine – onder Deel 1: begrenzing plangebied) is te lezen voor welke specifieke bedrijven de regeling voor kleine windmolens wordt toegestaan.

Mochten er vragen zijn over dit bericht, het bestemmingsplan, de beleidsregels of de procedure dan kan er contact opgenomen worden met Johan van Rooijen via j.vanrooijen@gemeentewesterveld.nl of 06 – 51844579.